Најновије

Ново саветовање 12.09.2023. у Крагујевцу!

Линкови

Неки радовиНОВО! Ретроспектива окупљања у Крагујевцу!


Упознајте наше удружење

О нама

Удружење "Одрживи развој сеоских водовода" је основан у циљу пружања стручне помоћи у решавању проблема, снабдевањем пијаћом водом сеоског становништва.


Оснивање

Удружење су основали еминентни стручњаци: др. наука заштите животне средине - Научни сарадник Драган Мариновић и дипл. инг. Зоран Димитријевић који се цео свој радни век баве проблемима квалитета воде за пиће како у градским тако и у сеоским срединама.


Разлози

Удружење је настало у циљу решавања конкретних проблема квалитета свих вода које се користе за пиће. На овом сајту су дати телефони и имејлови како Удружења тако и самих чланова, где заинтересовани могу поставити питања или их контактирати.

Један од највећих разлога оснивања Удружења је то што је град Краљево по површини једна од највећих градских целина на територији Републике Србије. Град има око 125.000 становника од тога око 50% на сеоском подручију. Узевши критеријуме из важећег Закона о водама Р. Србије о организованим водоводима на сеоском подручју (водна тела која се користе за снабдевање водом за пиће, а код којих је просечно захватање воде веће од 10 ㎥/дан, или служе за снабдевање водом за пиће више од 50 становника) на целокупној територији града има 136 организованих сеоских водовода.

Приликом анализе постојећег стања приступило се обиласку великог броја већих сеоских водовод и извршен увид у целокупан водоводни систем почев од изворишта, дистрибутивне мреже и осталих објеката у систему све до потрошача.

Целокупном анализом података са поменутих водовода са аспекта техничког стања, као и на основу квалитета воде за пиће, дошло се до закључка да су водоводи у прилично лошем стању. Притом су се дефинисали најозбиљнијих проблеме у постојећим сеоским системима водоснабдевања које треба решавати:

 • Мале расположиве количине воде - слаба издашност извора
 • Непостојање зона заштите изворишта
 • Непостојање употребних дозвола
 • Нерационална потрошња
 • Велики губици воде у систему
 • Неадекватни профили цевовода
 • Ниски притисци у систему
 • Велика старост уграђених цевовода и објеката
 • Неадекватно одржавање система
 • Непостојање акумулисаних средстава за рад
 • Недостатак резервоарског простора или неадекватно коришћење
 • Високи трошкови струје
 • Лош квалитет воде и недостатак дезинфекције исте.
Поред ових конкретних проблема са терена као најозбиљнији се намеће недостатак институционалне компоненте проблема која није прецизно дефинисана нашим законима, а све ради јасног означавања титулара који газдује и који има одговорност, као и права која му омогућују да обезбеди довољно квалитетне воде за пиће. Тек решавањем овог проблема и обезбеђивањем услова за примену законских решења могуће је говорити о почетку стварног решавања проблема воде за пиће у сеоским срединама. Такво решење је потребно хитно пронаћи како би се постигли циљеви одрживог руралног развоја, осигурао останак становништва на селу и сачувало њихово здравље.